Korean Dog Joke

Koreans purchase their meat by the pound.

Dog Pound